Tehlike arz eden köpek sahiplerine; köpeklerini kısırlaştırmak ve kayıt altına aldırmak için verilen süre 14 Ocak 2022’de doluyor.

7332 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (l) bendinde yer alan tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili değişiklikler de söz konusu düzenlemede yer almıştır.

Bahsi geçen Kanun maddesinde “14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu hayvanların veya bu hayvanlardan elde edilecek hayvanların sahiplenilmesi ve sahiplendirilmesi mümkün değildir.

Kanunun geçici üçüncü maddesi gereğince veteriner kliniklerinde kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilen söz konusu hayvanların, yine Kanun’un geçici dördüncü maddesi gereğince dijital kimliklendirme (mikroçip) ve kayıt altına alma işlemlerini gerçekleştirmek üzere il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-9.html